كل عناوين نوشته هاي پايه هشتم

پايه هشتم
[ شناسنامه ]
دانلود درس پژوهي علوم اول ابتدايي ...... يكشنبه 96/7/2
طرح درس ساليانه مدني چهارم دبستان ...... پنج شنبه 96/6/30
طرح درس آشنايي با غذاي سالم - علوم سوم ...... چهارشنبه 96/6/22
دانلود طرح درس فارسي اول دبستان ...... پنج شنبه 96/6/16
طرح درس فارسي اول ابتدايي آموزش نشانه ه ...... پنج شنبه 96/6/9
طرح درس اعداد براي پايه اول ابتدايي ...... يكشنبه 96/5/22
طرح درس جهت تدريس نماد 7 ...... دوشنبه 96/5/2
طرح درس روزانه اجتماعي کشورهاي همسايه ايران ...... چهارشنبه 96/4/21
تدريس درس گردش زمين با کمک طرح درس استاندارد ...... سه شنبه 96/4/20
طرح درس الگوي متقارن رياضي سوم ابتدايي ...... شنبه 96/4/17
طرح درس روزانه پيام هاي آسمان هفتم با موضوع بيناي مهربان ...... پنج شنبه 96/3/25
طرح درس روزانه رياضي پنجم با موضوع محيط دايره ...... شنبه 95/11/30
طرح درس سالانه قابل ويرايش علوم دوم ابتدايي ...... دوشنبه 95/10/13
کانال گروه معاونان اجرايي مدرسه ها ...... پنج شنبه 95/7/29
طرح درس سالانه پيام آسمان نهم ...... پنج شنبه 95/7/29
   1   2      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها